NetCzynsze | STRONA GŁÓWNA | E-MAIL   I N F O R M A C J A
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Im. Adama Mickiewicza
z siedzibą w Białymstoku przyul. Świętojańskiej 13/1

W miesiącu wrześniu bieżącego roku, poprzez skrzynki pocztowe, do członków i mieszkańców budynków Spółdzielni Mieszkaniowej im Adama Mickiewicza w Białymstoku trafił apel Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego wzywający do niezwłocznego składania wniosków do spółdzielni o ustanowienie odrębnej własności lokali zajmowanych dotychczas na zasadach lokatorskiego i własnościowego prawa do lokali.

Niezależnie od intencji przyświecających autorom apel zawiera w znacznej części informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd adresatów, szczególnie co do trwałości i nienaruszalności posiadanych przez nich praw do lokali.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku uważa za obowiązek sprostować istotne błędne informacje zamieszczone w w/w apelu, które mogą wzbudzać niepokój i podejmowanie pochopnych decyzji, niekoniecznych z prawnego punktu widzenia.

Po pierwsze w w/w apelu w części ulotek został wpisany Pan Piotr Noniewicz, a w części Pan Henryk Nowak, jako przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku oświadcza, że nie udzielał żadnego pełnomocnictwa w/w Panom do reprezentowania Spółdzielni w sprawach objętych w/w apelem.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 17 grudnia 2008 r. sygn. akt P16/08 orzekł, iż przepisy ustawy z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 125 poz. 873) dotyczące przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności za tzw. symboliczną złotówkę - są niezgodne z Konstytucją RP i przestaną obowiązywać z dniem 30 grudnia 2009 r.

W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał wskazał, iż ustawowy obowiązek spółdzielni przekształcania lokali na warunkach określonych w wymienionej ustawie, stanowi w istocie wywłaszczenie spółdzielni z majątku z pominięciem decyzji jej organów statutowych, ponadto prowadzi do nierównego traktowania członków spółdzielni. Należy przypomnieć, że przed wejściem w życie znowelizowanej w dniu 14.06.2007 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, dokonujący przekształcenia lokatorskiego prawa w odrębną własność lokalu wnosili odpowiednie, ustawowo określone znaczące opłaty w zależności od wartości rynkowej nabywanych lokali, które spółdzielnie przeznaczały na zasilenie funduszu remontowego.

W miesiącu sierpniu 2009 r. Rząd przyjął projekt kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która ma zapobiec powstaniu luki prawnej w zakresie warunków finansowych przekształcania lokatorskich praw do lokali w prawo odrębnej własności. Projekt ten konsultowany był ze wszystkimi związkami spółdzielczymi i w najbliższym czasie zostanie przedłożony pod obrady Sejmu.

Nieprawdziwe są informacje rozpowszechniane przez Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe, iż od 2010 r. przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu związane będzie z dodatkową opłatą sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Decyzje w sprawie wysokości opłat podejmować będą walne zgromadzenia spółdzielni, w granicach określonych ustawą, a do czasu decyzji tych organów ustanawianie odrębnej własności w drodze przekształcenia praw lokatorskich będzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Zarząd Spółdzielni ponadto zauważa, iż po 2009 r. żadne dodatkowe opłaty nie będą dotyczyły przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Z prawem tym związany jest wkład budowlany odpowiadający pełnym kosztom budowy lokalu, dlatego też nie wchodzą w grę jakiekolwiek dodatkowe opłaty poza tymi, które określa aktualnie obowiązująca ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

Równie stanowczo Zarząd Spółdzielni dementuje wprowadzającą w błąd informację, iż w przypadku upadłości spółdzielni, mieszkania własnościowe nie mają gwarancji przekształcenia w odrębną własność i mogą wejść w skład masy upadłościowej spółdzielni.

Art. 1718 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z p.zm. ) gwarantuje, iż w przypadku likwidacji lub upadłości spółdzielni, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności. Natomiast lokatorskie prawo do lokalu, na mocy art. 16 cytowanej ustawy, przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów.

Aby uniknąć pochopnych decyzji w obawie przed utratą możliwości przekształcenia spółdzielczych praw do lokali w prawo odrębnej własności, prosimy osoby zainteresowane o zwracanie się po wyczerpującą informację w tym przedmiocie do Spółdzielni i wybranych przez członków jej organów.

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada profesjonalną kadrę, która przygotowana jest do udzielenia obiektywnych informacji w interesujących mieszkańców sprawach.

W przeciwieństwie do autorów różnorodnych odezw i ulotek pracownicy spółdzielni udzielający informacji ponoszą pełną odpowiedzialność służbową za jej rzetelność.

W bieżącym roku pojawiło się szereg grup uzurpujących sobie prawo występowania w imieniu członków spółdzielni. Rozsyłają one ulotki i odezwy do mieszkańców spółdzielczych osiedli, w których posługując się plotkami i półprawdami, próbują wykorzystać nieświadomość części mieszkańców do swoich partykularnych interesów. Kryzys zaatakował bowiem rynki pracy i panoszy się chciwa natura kapitalizmu. W wielu przypadkach ludzie już przekonali się, że tylko spółdzielczość stanowi gwarancję rozwoju osiedli mieszkaniowych i utrzymanie budynków mieszkalnych w wysokich standardach. Przy tym należy sobie również zadać pytanie - czy brak uczciwości w rozpowszechnianiu informacji nieprawdziwych zawartych w w/w apelu stanowi trwały fundament do jakichkolwiek działań mogących poprawić w przyszłości byt mieszkańców osiedli mieszkaniowych Spółdzielni, czy też może jest to wyłącznie podyktowane chciwością materialną z kreowanych stanowisk pracy przez określoną grupę ludzi.

Apelujemy zatem o krytyczną ocenę różnorodnych sugestii organizacji, które nie występują w strukturach spółdzielczości.

Ponadto informujemy, że podczas podpisywania aktów notarialnych spotykamy się często z deklaracjami naszych członków, że mimo wyodrębnienia chcą oni pozostawać w strukturach Spółdzielni.

Informujemy, że zgodnie z art.241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, większość właścicieli lokali (osób, które wyodrębniły swoje mieszkania) w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana wg większości udziałów w nieruchomości wspólnej może podjąć uchwałę o stworzeniu wspólnoty mieszkaniowej. Członkowie Spółdzielni, którzy nie wyodrębnili swoich mieszkań będą w tej wspólnocie reprezentowani przez Zarząd Spółdzielni. Natomiast art.26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych określa, że jeżeli w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu obligatoryjnie powstaje wspólnota mieszkaniowa, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami Spółdzielni.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Adama Mickiewicza
w Białymstoku

Białystok, 02.10.2009r.Strona główna | Aktualności | Rada Nadzorcza | Akty prawne | Skład zarządu | Informacje | Galeria | Kontakt | Ballada